اسامی خاص روز های ماه ها در ایران قدیم

مجموعه: اسامی خاص روزهای ماه در ایران باستان, تاریخ باستان, جهان باستان تعداد بازدید: 310
اسامی خاص روز های ماه ها در ایران قدیم
اسامی خاص روز های ماه ها در ایران قدیم:

 

1. روز اول:

 روز اورمزد  (مهر روز_ جشن مهرگان)


2. روز دوم:

 بهمن روز  (روشن روز)


3. روز سوم:

اردیبهشت (روشن روز)


4. روز چهارم:

 شهریور روز ( فروردین روز)


5. روز پنجم:

 سپندار  (بهرام روز)


6. روز ششم: 

خرداد روز (رام روز)


7. روز هفتم:

 امرداد روز (یاد روز)


8. روز هشتم:

 دیبا روز (دیب دین روز)


9.روز نهم:

آذر روز (دین روز_یگان)


10. روز دهم:

آبان روز (ارد روز)


11. روز یازدهم:

 خور روز (اشتاد روز)


12. روز دوازدهم:

 ماه روز ( آسمان روز)


13. روز سیزدهم:

 تیر روز (دامپاد روز)


14. روز چهاردهم:

 گوش روز (باز اسپند روز)


15. روز پانزدهم:

 دیبا روز (امیزان روز)


 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “اسامی خاص روز های ماه ها در ایران قدیم”

قالب تفریحی