انقلاب های مهم تاریخ

مجموعه: انقلاب های مهم, تاریخ باستان, تاریخ معاصر تعداد بازدید: 470
انقلاب های مهم تاریخ

انقلاب های مهم تاریخ:

از انقلاب تعریف های متفاوتی شده است که در وقوع آن در هر بخش تعریف خاصی دارند، مانند: انقلاب سیاسی، فرهنگی، صنعتی و…ولی به طور کلی می توان از کلمه تغییر در آن استفاده کرد. مانند تغییر در نوع حکومت،تغییر در فرهنگ و…. بر اساس نظر برخی نویسندگان: انقلاب عبارت از تغییراتی سریع و قهرآمیز و اساسی که در نهاد های سیاسی و ساختار اجتماعی نظام گذشته از طریق تغییر صف بندی های طبقاتی و با شرکت توده های مردم پدید می آید. در کل می توان گفت (انقلاب) تغییراتی اساسی در ساختار سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و نظامی همراه با شورش است که مردم در اجرای آن نقش اساسی دارند. این تعریف مربوط به انقلاب های بزرگ و گسترده ایی هستند که رهبران آن در پی پیروزی به دنبال صدور اندیشه انقلاب هستند. انقلاب های فرانسه،روسیه،ایران، از برترین انقلاب هایی هستند که گسترش آن ها از مرز کشور فراتر رفته و تاثیر فراوانی در سطح  منطقه و جهان به جای گذاشته است.

در این بخش به برخی انقلاب های مهم و تاثیرگذار تاریخ اشاره می شود:


انقلاب اسپارتاکوس

1. انقلاب اسپارتاکوس:

در سال 73 پیش از میلاد در اعتراض به حکومت ظالم و برده داری روم ، برده ایی به نام اسپارتاکوس قیام کرد که بسیاری از مردم با او همراه شدند، اسپارتاکوس توانست عده زیادی از مردم را با خود همراه کند و موفقیت هایی هم کسب مرد، اما سرانجام وی شکست خورد، این انقلاب به نام اسپارتاکوس معروف شد که تاثیر بسیاری بر شرایط روم داشت.


انقلاب نخست اروپا

2.انقلاب نخست اروپا:

این انقلاب در 1648 میلادی در انگلستان به وسیله کرامول علیه امپراتوری و پارلمان به وجود آمد، کرامول پیروز شد و حکومت جمهوری را در انگلستان حاکم کرد.


انقلاب دوم

3. انقلاب دوم:

این انقلاب در سال 1774 میلادی در انگلستان به وقوع پیوست و نتیجه آن صدور اعلامه حقوق بشر و به وجود آمدن سلطنت مشروطه در انگلستان و انتشار آن در اغلب کشور های اروپایی به خصوص فرانسه بود.


انقلاب آمریکا

4.انقلاب آمریکا:

در سال 1774 میلادی این انقلاب به رهبری (ژرژ واشنگتن) علیه انگلستان برپا شد که به پیروزی آمریکایی ها انجامید.


انقلاب فرانسه

5. انقلاب کبیر فرانسه:

این انقلاب از تاثیر گذارترین انقلاب های تاریخ است که تحول عظیمی در سیاست جهان به وجود آورد، این انقلاب در اعتراض به فساد دستگاه سلطنت میان مردم فرانسه به وجود آمد، انقلاب کنندگان در آغار، زندان معروف باستیل را تصرف کرده و در نهایت منجر به سقوط سلطنت فرانسه و کشته شدن لوئی شانزدهم و همسرش شد. بعد از این انقلاب حکومت دموکراسی در فرانسه به وجود آمد و این انقلاب بنیان گذار انقلاب های بعدی در اروپا شد.


انقلاب بالکان

6.انقلاب بالکان:

این انقلاب علیه حکومت عثمانی از سال 1876 تا 1877 میلادی صورت گرفت و در نتیجه کشور های یوگسلاوی و بلغارستان استقلال خود را به دست آورد.


7. انقلاب مصر:

در این انقلاب مردم مصر به رهبری اعرابی پاشا علیه دولت عثمانی قیام کردند، دولت انگلستان نیز ار مصری ها حمایت کرد، این انقلاب همزمان با انقلاب بالکان صورت گرفت و مقدمات نفوذ انگلستان بر مصر شد.


8.انقلاب ترکیه (علیه حکومت عثمانی):

از سال 1876 شروع و تا 1909 میلادی ادامه داست. در این انقلاب مردم ترکیه خواستار ایجاد حکومت پارلمان بودند که با کشمکش های فراوانی میان مردم و حکومت سرانجام دستور اجرا انتخابات صادر شد.


9. انقلاب اعراب:

همزمان  با انقلاب مصر این انقلاب به رهبری شریف حسین بن علی و به کمک نظامیان صورت گرفت که نتیجه آن استقلال حجاز و فلسطین از دول عثمانی بود.


10. انقلاب اکتبر روسیه:

این انقلاب سال 1971 به رهبری لنین ، تروتسکی، استالین، کالنین که در راس احزاب سوسیالیست و بلشویک قرار داشتند، به شکل خونینی به وجود امد که منتهی به متار که جنگ از طرف روسیه با دول متخاصم و از بین بردون حکومت تزاری روسیه و برقرار ساختن رژیم کمونیستی گردید.


11. انقلاب اسپانیا:

این انقلاب در سال 1936 علیه آلفونس سیزدهم پادشاه اسپانیا صورت گرفت که در پی آن حکومت جمهوری اعلام شد، اما بعد از دیار دچار هرج و مرج های فراوانی گشت.


12. انقلاب عراق:

این انقلاب بر علیه استعمار انگلستان در سال 1920 م  به رهبری میرزا محمدتقی شیرازی در عراق شکل گرفت که در ست انگلیسی ها را از استعمار این کشور کوتاه کرد.


13. انقلاب مشروطه در ایران:

همزمان با آشنایی مردم با پیشرفت های و تمدن اروپایی در ایران به دلیل ناکار آمدی مدیران، خزانه خالی و هرج و مرج کشور را فرا گرفته بود.  در این بین مردم در اعتراض به سیاست های غلط حکومت دست به اعتراض زدند تا جایی که این اعتراضات منجر به تاسیس عدالت خانه در ایران شد. اما مردم به رهبری آیت الله بهبهانی و طباطبایی و همینطور حمایت آیت الله نوری توانستند حکومت را مجبور به صدور فرمان مشروطه کنند.


14. انقلاب مصر:

این انقلاب در اعتراض به حکومت حسنی مبارک در سال 2011 صورت گرفت که در آن مردم مصر توانستند، مبارک را از حکومت خلع و انتخابات برگزار کنند ، در پی این انتخابات حزب اخوان المسلمین پیروز گشت و محمد مرسی رئیس جمهوری شد، اما حدود 2 سال بعد جنبش دیگری در اعتراض به حکومت مرسی شکل گرفت که با حماست ارتش این کشور محمد مرسی عزل شد و هرج و مرج مصر را فرا گرفت. درگیری های میان طرفدران اخوان المسلمین از یک سو با مخالفین مرسی و ارتش از سوی دیگر منجر به کشته شدن صدها تن طی چند روز گشت.


15. انقلاب لیبی:

در سال 2010 میلادی مردم لیبی در اعتراض به حکومت 42 سال سرهنگ قزافی به میدان آمده و اعتراضات خود را به صورت قیام عنوان کردند. پس از حدود یک سال جنگ داخلی سرانجام حکومت قزافی از انقلابیون شکست خورد و خود وی به دست مردم به قتل رسید و روز 23 اکتبر آزادی لیبی جشن گرفته شد.


16. انقلاب تونس:

مردم تونس در سال 2010 در اعتراض به حکومت بن علی قیام کرده و خواستار پایان حکومت دیکتاتوری وی شدند که در نهایت منجر برکناری بن علی و فرار وی به عربستان سعوی شد.


17. انقلاب ایران:

مردم ایران در اعتراض به سلسله پهلویی قیامی را اغاز کردند که این قیام به رهبری امام خمینی (ره) در سال 1357 به ثمر رسید و شاه ایران محمدرضا پهلویی فرار کرد و جمهوری  اسلامی ایران با 98 درصد آری به جمهوری اسلامی ایران، به عنوان حکومت نیز قرار گرفت.


مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “انقلاب های مهم تاریخ”

قالب تفریحی