مرگبارترین زلزله های جهان

مجموعه: جغرافیا, مرگبارترین زلزله ها تعداد بازدید: 690
مرگبارترین زلزله های جهان

مرگبارترین زلزله های جهان:

 

1.مرگبارترین زلزله های جهان: در سال 1556 در شهر شانسی، کشور چین این اتفاق رخ می دهد، تعداد تلفات به 820،000 نفر می رسد و شدت مطلق(ریشتر) به 8 ریشتر می رسید.

www.forkar.ir

2.در سال 1976 در شهر تانگشان ، کشور چین این اتفاق رخ می دهد، تعداد تلفات 655،000 می رسد و شدت مطلق (ریشتر) به 7/5 و 7/8 ریشتر می رسید.

www.forkar.ir

مرگبارترین زلزله های جهان:

 

3.در سال 525 در شهر آنتیوخ، کشور ترکیه فعلی این اتفاق رخ می دهد، تعداد تلفات 250،000 می رسد و شدت مطلق (ریشتر) به 8 ریشتر می رسید.

4. درسال 1920 در شهر های نینگشیا و گانسو، کشور چین این اتفاق رخ می دهد، تعداد تلفات 235،502 می رسد و شدت مطلق (ریشتر) به 7/8 ریشتر می رسید.

 

5. در سال 2004 در اقیانوس هند، سوماترا، در کشور اندونزی این اتفاق رخ می دهد، تعداد تلفات 230،210 می رسد و شدت مطلق (ریشتر) به 9/1 و 9/3 ریشتر می رسید.

 

6.در سال 1138 در شهر حلب، کشور سوریه امروزی این اتفاق رخ می دهد، تعداد تلفات 230،000 می رسد و شدت مطلق (ریشتر) (نامشخص)….

مرگبارترین زلزله های جهان:

 

6.در سال 2010 در شهر هائی تی ، این اتفاق رخ می دهد ، تعداد تلفات 200،000 می رسد و شدت مطلق (ریشتر) 7 ریشتر می رسید.

 

7.در سال 856 در شهر دامغان در کشور ایران  این اتفاق رخ می دهد، تعداد تلفات 200،000 می رسد و شدت مطلق (ریشتر) 7/9 ریشتر می رسید.

 

8.در سال 893 در شهر اردبیل در کشور ایران این اتفاق رخ می دهد، تعداد تلفات 200،000می رسد و شدت مطلق (ریشتر) (نا مشخص)….

 

9.در سال 1923 در ناحیه کانتو  در کشور ژاپن رخ می دهد، تعداد تلفات 142،000 می رسد و شدت مطلق (ریشتر) 7/9 ریشتر می رسید.

 

10.در سال 1908 در شهر مسینا، در کشور ایتالیا زخ می دهد، تعداد تلفات 123،000 می رسد و شدت مطلق (ریشتر) 7/1 ریشتر می رسید.

 

11.در سال 1948 عشق آباد ، در کشور ترکمنستان این اتفاق رخ می دهد، تعداد تلفات 110،000 نفر می رسد و شدت مطلق (ریشتر) 7/3 می رسید.

 

12.در سال 1703 در شهر ادو کشور ژاپن این اتفاق رخ می دهد ، تعداد تلفات 108،800 نفر می رسد و شدت مطلق (ریشتر) (نامشخص)…

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “مرگبارترین زلزله های جهان”

قالب تفریحی