آرشیو : اقیانوس

اقیانوس ها

اقیانوس ها

اقیانوس ها: اقیانوس کبیر (آرام) : مساحت: 165/200/000 کیلومتر مربع میانگین عمق: 4،028 متر عمیق ترین نقطه: 10،911 متر دریا های منشعب: برینگ، اختسک، ژاپن، چین، مرجان، تاسمانی، ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی