آرشیو : اسامی خاص روزهای ماه در ایران باستان

اسامی خاص روز های ماه ها در ایران قدیم

اسامی خاص روز های ماه ها در ایران قدیم

اسامی خاص روز های ماه ها در ایران قدیم:   1. روز اول:  روز اورمزد  (مهر روز_ جشن مهرگان) 2. روز دوم:  بهمن روز  (روشن ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی