آرشیو : اطلاعات و واژه های مهم فلسفی، سیاسی، اقتصادی

اصطلاحات و واژه های مهم فلسفی،سیاسی،اقتصادی

اصطلاحات و واژه های مهم فلسفی،سیاسی،اقتصادی

اصطلاحات و واژه های مهم فلسفی، سیاسی،اقتصادی : 1.آبسولوتیسم: حکومت مطلقه با قدرت نامحدود بر جامعه. 2. اپیس کوپالیسم : تفوق دادن به قدرت روحانی ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی