آرشیو : نخست وزیران ایران از ابتدا

نخست وزیران ایران از ابتدا

نخست وزیران ایران از ابتدا

نخست وزیران ایران از ابتدا: 1.نصرالله مشیرالدوله (نهضت مشروطه) 2.سلطان علی وزیر افخم (مستقل) 3.علی اصغر امین السلطان (مستقل) 4.احمد مشیر السلطان (مستقل) 5.ابوالقاسم ناصر ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی